Tvarkų aprašai

Paskutinį kartą atnaujinta 2021-10-15


PSICHOLOGINIO SMURTO DARBO APLINKOJE PREVENCIJOS IR PSICHOSOCIALINIŲ SĄLYGŲ GERINIMO TVARKA


VAIKŲ VEŽIMO MOKYKLINIU IR TARNYBINIU AUTOBUSAIS TVARKOS APRAŠAS

VAIKŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO, VAIKŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS, PEDIKULIOZĖS IR NIEŽŲ, DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ VAIKUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ IR TEISĖTŲ VAIKO ATSTOVŲ INFORMAVIMO TVARKOS APRAŠAS

PARAMOS GAVIMO, PANAUDOJIMO, APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS 2021-03-03

NETIESIOGINIO DARBO SU VAIKAIS VALANDŲ PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2021-01-15

DARBUOTOJŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

KONFIDENCIALUMO LAIKYMOSI TVARKOS APRAŠAS

INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKOS  APRAŠAS

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

DARBUOTOJŲ VEIKLOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TVARKOS APRAŠAS

DARBO LAIKO REŽIMO APRAŠAS

VAIKŲ PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS

DARBO TARYBOS NARIŲ RINKIMŲ TVARKOS APRAŠAS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

SKUODO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO NUOSTATAI

KRIZĖS VALDYMO VEIKSMŲ PLANAS

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKOS APRAŠAS

VAISTŲ VARTOJIMO ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS

PEDAGOGŲ ETIKOS KODEKSAS

NEKONTAKTINIŲ DARBO VALANDŲ PASKIRSTYMO MODELIO APRAŠAS

ELEKTRONINIO DIENYNO NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKESČIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS (2021-09-30)

DARBUOTOJŲ NUOTOLINIO DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

NUOTOLINIO UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO COVID ATVEJU NUO 2021 M. SPALIO 15 D. TVARKOS APRAŠAS

PROFILAKTINIŲ PERIODINIŲ TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS NUO 2021-06-01

SVEIKATĄ STIPRINANTI PROGRAMA