Tvarkų aprašai

TARNYBINIO AUTOMOBILIO NAUDOJIMO, RIDOS IR DEGALŲ SUNAUDOJIMO APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS
VAIKŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO, VAIKŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS, PEDIKULIOZĖS IR NIEŽŲ, DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ VAIKUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ IR TEISĖTŲ VAIKO ATSTOVŲ INFORMAVIMO TVARKOS APRAŠAS
PARAMOS GAVIMO, PANAUDOJIMO, APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS 2021-03-03
NETIESIOGINIO DARBO SU VAIKAIS VALANDŲ PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS
VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2021-01-15
DARBUOTOJŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS
KONFIDENCIALUMO LAIKYMOSI TVARKOS APRAŠAS
INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKOS  APRAŠAS
VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS
DARBUOTOJŲ VEIKLOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS
DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TVARKOS APRAŠAS
DARBO LAIKO REŽIMO APRAŠAS
VAIKŲ PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS
DARBO TARYBOS NARIŲ RINKIMŲ TVARKOS APRAŠAS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS
DARBO TVARKOS TAISYKLĖS
SKUODO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO NUOSTATAI
KRIZĖS VALDYMO VEIKSMŲ PLANAS
VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO TVARKOS APRAŠAS
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKOS APRAŠAS
VAISTŲ VARTOJIMO ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS
PEDAGOGŲ ETIKOS KODEKSAS
NEKONTAKTINIŲ DARBO VALANDŲ PASKIRSTYMO MODELIO APRAŠAS
ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO TVARKOS APRAŠAS
MOKESČIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS 2020-12-17
DARBUOTOJŲ NUOTOLINIO DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
NUOTOLINIO UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO COVID ATVEJU NUO 2021 M. BIRŽELIO 1 D. TVARKOS APRAŠAS
PROFILAKTINIŲ PERIODINIŲ TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS NUO 2021-06-01
SVEIKATĄ STIPRINNANTI PROGRAMA