Mokestis už darželį

ATSISKAITYMAS INTERNETU

Skuodo vaikų lopšelis-darželis

Įstaigos kodas: 195176120

Sąskaita: LT247180800000142500

AB bankas „AB Šiaulių bankas“

Banko kodas: 71808

Už darželį (vaiko vardas, pavardė ir grupė)

 

MOKESČIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS

PATVIRTINTA

Skuodo rajono savivaldybės tarybos

2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T9-114

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Skuodo rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) reglamentuoja savivaldybės mokyklų (toliau – mokyklų) vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymo mokesčio nustatymą, lengvatų taikymą ir pateisinamų dokumentų lengvatoms taikyti pateikimo tvarką.
 2. Tvarkos aprašo tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms organizuoti vaikų maitinimą ir laiku surinkti iš tėvų (globėjų) mokestį už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą.
 3. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu ir kitais ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais.
 4. Tvarkos apraše naudojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme nustatytas sąvokas.

 

II SKYRIUS

MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ NUSTATYMAS

 

 1. Mokestį už vaikų išlaikymą mokyklose sudaro mokestis už vaikų maitinimą ir kitos išlaidos:

 

 

Grupės pavadinimas

Maitinimo išlaidos Eur (už 1 vaiko lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną) Kitos išlaidos per mėnesį (nepedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui ir įmokoms socialiniam draudimui, kt. prekėms ir paslaugoms)
 

Pusryčiai

 

Pietūs

 

Pavakariai

 

Vakarienė

 

Iš viso

Lopšelio grupės  

0,41

 

0,62

 

0,34

 

1,37

 

10,0

Darželio grupės  

0,46

 

0,70

 

0,39

 

1,55

 

10,0

Priešmokyklinio ugdymo grupė 0,46 0,70 0,39 1,55 10,0
Specialiojo ugdymo grupės  

0,54

 

0,76

 

0,33

 

0,54

 

2,17

 

10,0

Vaikams, kurie lanko grupes tik 4 val. per dieną ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir mokyklose, kai grupių veiklos trukmė per dieną yra 10,5 val. 5,0

 

 1. Mokesčio dalis kitoms išlaidoms mokama nepriklausomai nuo lankytų dienų skaičiaus per mėnesį. Mokestis neskaičiuojamas vasaros laikotarpiu nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.
 2. Mokesčio nemoka tėvai (globėjai), kurių vaikai lanko ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupę bendrojo ugdymo mokyklose, kurios veiklos trukmė per dieną yra 4 valandos.
 3. Mokesčio dalis už vaikų maitinimą skaičiuojama už lankytas dienas, taip pat už nelankytas, jeigu jos nepateisintos.

 

III SKYRIUS

MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ LENGVATŲ TAIKYMAS. PATEISINAMŲ DOKUMENTŲ LENGVATOMS TAIKYTI PRIĖMIMAS

 

 1. Nuo mokesčio už vaikų išlaikymą (išskyrus kitas išlaidas) mokyklose atleidžiami tėvai (globėjai) (kiti teisėti vaiko atstovai):

9.1. jeigu vaikas nelanko mokyklos dėl ligos ir (ar) savaitę po jos, pateikę gydymo įstaigos pažymą;

9.2. tėvų (globėjų) (kitų teisėtų vaiko atstovų) atostogų (kasmetinių, nemokamų ir kitų) laikotarpiu, pateikę pažymą iš darbovietės;

9.3. jeigu vienas iš tėvų (globėjų) dirba pamaininį darbą, pateikę pažymą iš darbovietės apie nustatytą darbo laiką pamainomis;

9.4. kai vaikas lanko specialiojo ugdymo grupę;

9.5. kai vaikas lanko ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupę, kurios veiklos trukmė per dieną yra 4 valandos;

9.6. žiemos laikotarpiu, esant žemesnei nei 20 laipsnių temperatūrai;

9.7. mokinių atostogų metu (priešmokyklinio amžiaus vaikų).

 1. Mokestis už vaikų išlaikymą (išskyrus kitas išlaidas) mažinamas 90 procentų, jeigu vaikas auga šeimoje, gaunančioje socialinę pašalpą, pateikus pažymą apie gaunamą socialinę pašalpą.
 2. Mokestis už vaikų išlaikymą (išskyrus kitas išlaidas) mažinamas 50 procentų:

11.1. jeigu vaikas turi tik vieną iš tėvų, o kitas:

11.1.1. miręs, pateikus mirties liudijimą;

11.1.2. dingęs be žinios, pateikus teismo sprendimą dėl vieno iš tėvų pripažinimo dingusiu be žinios;

11.1.3. atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje, pateikus pažymą iš įkalinimo įstaigos;

11.1.4. vaiko gimimo liudijime nenurodytas tėvas, pateikus gimimo liudijimo kopiją;

11.2. jeigu šeima augina 3 (tris) ir daugiau vaikų. Ši lengvata taikoma ir šeimai, kurioje yra vaikų, besimokančių bendrojo lavinimo mokyklose. Šeima privalo pateikti pažymą apie šeimos sudėtį bei pažymą iš mokymo įstaigų, kai šeimoje yra vyresnių nei 18 metų vaikų, besimokančių dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose. Vaikų ir kūdikių namuose bei globos ir vaikų namuose augantys vaikai, kurie išlaikomi valstybės arba savivaldybės lėšomis, į vaikų skaičių lengvatai gauti neįtraukiami;

11.3. jeigu vienas iš tėvų (globėjų) mokosi Lietuvos Respublikos mokymo įstaigos dieniniame skyriuje, pateikus pažymą apie tėvų (globėjų) mokymąsi dieninio tipo Lietuvos Respublikos mokyklose;

11.4. jeigu vienas iš tėvų (globėjų) atlieka tikrąją karo tarnybą (Lietuvos Respublikos piliečių privalomąją karo tarnybą, profesinę karo tarnybą, Krašto apsaugos savanorių karo tarnybą, taip pat kariūnų tarnybą), pateikus pažymą iš tikrosios karo tarnybos vietos.

 1. Tėvų (globėjų) prašymai ir dokumentai, kuriais vadovaujantis taikomos lengvatos, pateikiami mokyklos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui priimant vaiką į mokyklą, o vėliau – vieną kartą per metus nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 29 d. Pažyma iš mokymo įstaigų, kai šeimoje yra vyresnių nei 18 metų vaikų, besimokančių dieninėse bendrojo ugdymo mokyklose, pateikiama pakartotinai nuo sausio 1 d. iki kovo 1 d. Mokyklos vadovo patvirtintas sąrašas ir dokumentų kopijos pateikiamos kas mėnesį mokyklos buhalterijai arba Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriui iki einamojo mėnesio 5 d.
 2. Lengvata taikoma nuo dokumentų pateikimo dienos.
 3. Laiku nepateikus dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendra tvarka nuo kito mėnesio pirmos dienos.
 4. Dokumentų galiojimas:

15.1. specialiosios gydytojų komisijos pažyma galioja nustatytam laikotarpiui;

15.2. šeimoms, gaunančioms socialines pašalpas, pažyma galioja nuo pašalpos skyrimo mėnesio, bet ne ilgiau kaip tris mėnesius. Dėl objektyvių priežasčių laiku nepateikus pažymos, mokestis perskaičiuojamas nuo pašalpos skyrimo mėnesio.

 1. 16. Tėvai (globėjai), nuslėpę ar pateikę neteisingus duomenis mokesčio lengvatai gauti už vaikų išlaikymą mokykloje, privalo šią lengvatą suteikusiai įstaigai grąžinti neteisėtai gautos lengvatos dydžio pinigines lėšas. Neteisėtai gautos ir negrąžintos lengvatos už vaikų išlaikymą mokykloje dydžio piniginės lėšos išieškomos įstatymų nustatyta tvarka.