Veiklos įsivertinimas

Įsivertinimo darbo grupė

Adaptacijos tyrimas

Platusis auditas, išvados

Klasės valdymas, audito išvados

Bendradarbiavimas su tėvais, tyrimas

Ugdymo(si) integralumas, audito išvados

Diferencijavimas, individualizavimas, suasmeninimas, audito išvados

Įvairovė, išvados

Audito rezultatų pristatymas 2019m.

Kolegialus mokymasis

VIDAUS AUDITAS

https://www.canva.com/design/DAETyNaowVM/uixZJ1TrgAF1W0ITl_Khqg/view?utm_content=DAETyNaowVM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

Savanorystės veiklų apžvalga

Lauko stebėjimas