Darbuotojų veiklos vertinimas

Paskutinį kartą atnaujinta 2021-09-24

Skuodo vaikų lopšelio-darželio darbuotojų veiklos vertinimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-279 (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. V-48 redakcija) patvirtintais Valstybinių ir savivaldybių, švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimu Nr. 254 (suvestinė redakcija nuo 2020 m. sausio 10 d.) „Dėl valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašu, 2017 m. gruodžio 29 d. Skuodo vaikų lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu Nr. V-112 patvirtintu Skuodo vaikų lopšelio-darželio darbuotojų veiklos vertinimo aprašu.

2018 m. sausio mėn. vertinta Skuodo vaikų lopšelio-darželio nepedagoginių darbuotojų (išskyrus visuomenės sveikatos priežiūros specialistus ir darbuotojus, kurių pareigybės priskiriamos D lygiui) praėjusių kalendorinių metų veikla.

Vertinta 25 darbuotojų metų veikla. Jų veikla įvertinta gerai (darbuotojai iš esmės įvykdė užduotis pagal sutartus vertinimo rodiklius).

Nevertinta 4 darbuotojų metinė veikla : 3 darbuotojų, kurie lopšelyje-darželyje dirba trumpiau nei 6 mėn. ir 1 darbuotojo, turinčio laikiną nedarbingumą.

Darbuotojų vertinimo išvados suderintos su Skuodo vaikų lopšelio-darželio Darbo taryba ir pateiktos lopšelio-darželio direktoriui.

2019 m. sausio mėn. vertinta Skuodo vaikų lopšelio-darželio nepedagoginių darbuotojų (išskyrus visuomenės sveikatos priežiūros specialistus ir darbuotojus, kurių pareigybės priskiriamos D lygiui) praėjusių kalendorinių metų veikla.

Vertinta 19 darbuotojų metinė veikla. Iš jų 6 darbuotojų veikla įvertinta labai gerai, 10 darbuotojų veikla įvertinta gerai, 3 darbuotojų veikla įvertinta patenkinamai.

Nevertinta 11 darbuotojų metinė veikla: 4 darbuotojų dėl laikino nedarbingumo ir 7 darbuotojų, kurie dirba lopšelyje-darželyje trumpiau nei 6 mėn.

Darbuotojų vertinimo išvados suderintos su Skuodo vaikų lopšelio-darželio Darbo taryba ir pateiktos lopšelio-darželio direktoriui.

2020 m. sausio mėn. vertinta Skuodo vaikų lopšelio-darželio nepedagoginių darbuotojų (išskyrus visuomenės sveikatos priežiūros specialistus ir darbuotojus, kurių pareigybės priskiriamos D lygiui)  ir direktoriaus pavaduotojų ugdymui praėjusių kalendorinių metų veikla.

Vertinta  26 darbuotojų metinė veikla.  Iš jų 2 darbuotojų veikla įvertinta labai gerai, 17 darbuotojų veikla įvertinta gerai, 7 darbuotojų veiklą įvertinta patenkinamai.

Nevertinta 10 darbuotojų metinė veikla, kurie dirba lopšelyje-darželyje trumpiau nei 6 mėn.

Darbuotojų vertinimo išvados suderintos su Skuodo vaikų lopšelio-darželio Darbo taryba ir pateiktos lopšelio-darželio direktoriui.

2021 m. sausio mėn. sausio mėn. vertinta Skuodo vaikų lopšelio-darželio nepedagoginių darbuotojų (išskyrus visuomenės sveikatos priežiūros specialistus ir darbuotojus, kurių pareigybės priskiriamos D lygiui)  ir direktoriaus pavaduotojų ugdymui praėjusių kalendorinių metų veikla.

Vertinta 30 darbuotojų metinė veikla.  Iš jų 2 darbuotojų veikla įvertinta labai gerai, 12 darbuotojų veikla įvertinta gerai, 16 darbuotojų veiklą įvertinta patenkinamai.

Nevertinta 7 darbuotojų metinė veikla: 2 darbuotojų dėl laikino nedarbingumo ir 5 darbuotojų, kurie dirba lopšelyje-darželyje trumpiau nei 6 mėn.

Darbuotojų vertinimo išvados suderintos su Skuodo vaikų lopšelio-darželio Darbo taryba ir pateiktos lopšelio-darželio direktoriui.

Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas